Domain controller (DC) là một máy chủ đáp ứng các yêu cầu xác thực bảo mật trong tên miền của Windows Server. Nó là một máy chủ trên mạng Microsoft Windows hoặc Windows NT chịu trách nhiệm cho phép truy cập máy chủ lưu trữ vào tài nguyên miền Windows.

Domain controller là trung tâm của dịch vụ Windows Active Directory. Nó xác thực người dùng, lưu trữ thông tin tài khoản người dùng và thực thi chính sách bảo mật cho tên miền trên Windows.

Leave a Reply

Your email address will not be published